O nas

KDO SMO

SRC-EDIH je evropsko digitalno inovacijsko središče (EDIH), ki podpira digitalno preobrazbo proizvodnih podjetij in javnih organizacij (v javnem sektorju) v Sloveniji s poudarkom na petih ključnih tehnologijah: HPC, umetna inteligenca, kibernetska varnost, veriženje blokov in robotika.

Središče je mreža visoko usposobljenih stičišč z bogatimi izkušnjami pri zagotavljanju storitev za krepitev digitalne preobrazbe vaše organizacije. Središče sestavlja 13 partnerjev, delujoč na različnih področjih po vsej Sloveniji.

SRC-EDIH je sofinanciran s strani programa Evropske komisije Digitalna Evropa.

VIZIJA

Naša vizija je postati vodilno evropsko digitalno inovacijsko stičišče (EDIH) v jugovzhodni Evropi ter prispevati k pospešeni digitalizaciji proizvodnih MSP in digitalni preobrazbi javne uprave z naprednimi digitalnimi tehnologijami z upoštevanjem stebrov trajnostnega  gospodarskega, okolijskega in družbenega razvoja.

PARTNERJI

Razvojni Centr Novo mesto (RCNM, koordinator)
Razvojni center Novo Mesto (DCNM) je regionalna razvojna agencija in vodilni partner v projektu SRC-EDIH. V našem laboratoriju za tovarne prihodnosti LABTOP nudimo dostop do naprednih proizvodnih tehnologij, s katerimi boste povišali vašo produktivnost in učinkovitost. V okviru projekta SRC-EDIH naši strokovnjaki izvajajo izobraževanja na temo robotike, avtomatizacije in digitalizacije proizvodnih procesov. V sklopu projekta vam nudimo dostop do raziskav v okviru Industrije 4.0, testiranje novih tehnologij, prototipiranje, simulacije in svetovanje na področju Industrije 4.0.
Faculty of Information Studies (FIŠ, partner)
Fakulteta za informacijske študije je steber javnega visokega šolstva v JV regiji. V testnem okolju za krožno gospodarstvo nudimo uporabo programske opreme katere namen je proučiti in zgraditi potencialne povezave med akterji, ki spodbujajo izmenjavo materialov v korist okolja, zmanjšanje ogljičnih odtisov, zmanjševanje količine odpadkov na odlagališčih in varčevanje neobnovljivih virov. V okviru projekta nudimo izobraževanja na temo krožnega gospodarstva, vpeljave novih procesov, razumevanje avtorskih pravic in prenosa tehnologij.
Faculty of Industrial Engineering (FININM, partner)
Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto (FINI) je zasebni visokošolski zavod, ki izvaja akreditirane študijske programe na področju strojništva. V okviru projekta SRC-EDIH zagotavljamo podporno okolje za prenos znanja, znanstvenoraziskovalne in podporne aktivnosti pri razvoju novih idej ter inovacij za doseganje ciljev digitalizacije in koncepta Industrija 4.0 v podjetjih ter nudimo dostop do infrastrukture, ki je potrebna za testiranje novih tehnologij, z namenom podpore gospodarstvu in javnim institucijam. V okviru projekta SRC-EDIH dajemo poudarek predvsem naprednim digitalnim tehnologijam oziroma računalniško podprtem inženiringu ter uporabi HPC.
University of Nova Gorica (UNG, partner)
V okviru Univerze v Novi Gorici (UNG) delujeta Laboratorij za vede o življenju in okolju (LVOŽ) in Center za raziskave atmosfere (CRA), ki raziskujeta kako se onesnaževala obnašajo in prenašajo v okolju ter preizkušata nove materiale in postopke za uporabo v okolju prijaznih tehnologijah. V okviru projekta SRC-EDIH nudita usposabljanje na področju onesnaževanja zraka ter testne prostore za testiranje in dostop do raziskovalne infrastrukture.
University of Primorska (UP, partner)
Univerza na Primorskem je srednje velika dinamična in inovativna univerza, z močno mednarodno vpetostjo. V okviru projekta SRC-EDIH univerza ponuja oceno digitalne zrelosti z analizo priložnosti za digitalizacijo, testno okolje s preizkusom tehnologij pred dejansko, podporo pri iskanju in izboru financerjev prek regionalnih, nacionalnih in evropskih shem, finančno svetovanje za dostop do zasebnega ali javnega financiranja ter podporo pri uporabi programa InvestEU. V okviru projekta SRC-EDIH naši strokovnjaki izvajajo izobraževanja na temo umetne inteligence, s posebnim poudarkom na strojnem učenju in analizi podatkov. Izvajamo tudi izobraževanja iz programiranja in algoritmičnega razmišljanja. V sklopu projekta nudimo dostop do pilotskih postavitev Iot (naprave v internetu) v povezavi z računalništvom v oblaku in robnim računanjem (pametni telefoni, senzorji in ostale vgradne naprave).
CADCAM Lab Ltd. (partner)
CADCAM Lab (CCL) je zanesljiv partner na poti digitalne preobrazbe. V okviru projekta SRC-EDIH naši strokovnjaki izvajajo izobraževanja za napredno modeliranje in razvoj izdelkov, dinamično planiranje proizvodnje in optimizirano sodelovanje znotraj podjetij. V sklopu projekta prav tako nudimo storitve za digitalizacijo podjetij, kot so: Digital Roadmap, kreiranje in implementacija digitalne strategije in digitalizacija poslovnih procesov.
Koofr Ltd. (KOOFR, partner)
Koofr je zanesljiv in izkušen partner na področju shranjevanja, prenosa, obdelave in ​​varovanja velikih količin podatkov. Kot partner v projektu SRC-EDIH nudimo izobraževanja s področja shranjevanja podatkov v oblaku, kibernetske varnosti, varnosti dostopa in izmenjave podatkov ter omrežne varnosti. Poleg tega zagotavljamo tudi dostop do testnega okolja, s katerim želimo malim in srednjim podjetjem, startup-om in javnim organizacijam približati koncepte shranjevanja podatkov in tehnologije v oblaku, upravljanja računov v oblaku, kibernetske varnosti ter avtentikacije in avtorizacije dostopa.
Mikrografija Ltd. (partner)
Podjetje Mikrografija, d.o.o. z dolgoletnimi izkušnjami na področju digitalizacije in brezpapirnega poslovanja ponuja celovite fleksibilne rešitve in storitve, preizkušene v različnih okoljih in panogah. V sklopu projekta SRC-EDIH bodo v okviru testnega okolja predstavljene rešitve za elektronsko obvladovanje dokumentov v poslovnem okolju (mDocs), rešitev za skeniranje in digitalizacija dokumentacije (mScan), varno dolgoročno hrambo dokumentarnega in arhivskega gradiva, skladno z veljavno arhivsko zakonodajo (mSef), rešitev za elektronsko podpisovanje dokumentov (mSign) z namenom prikaza prednosti in učinkovitosti brezpapirnega poslovanja.
The City Municipality of Novo Mesto (MONM, partner)
Mestna občina Novo mesto je občina v jugovzhodni Sloveniji, v občini živi približno 37.300 ljudi, v mestu pa preko 23.000. Novo mesto je sedmo največje mesto v Sloveniji, Mestna občina Novo mesto pa je ena izmed dvanajstih mestnih občin v Sloveniji. Novo mesto je upravno, gospodarsko, kulturno, izobraževalno, zdravstveno in športno središče Jugovzhodne regije Slovenije. Novomeška občina je na nacionalni in mednarodni ravni uveljavljena kot digitalno napredna občina, kar potrjujemo tudi s partnerstvom v projektu SRC-EDIH, kjer nudimo strokovna izobraževanja s področja razvoja pametnih mest, razvoja strategije digitalne transformacije, podatkovne etike, varnosti, občinskih IKT rešitev in elektronske uprave.
The Municipality of Ajdovščina (OA, partner)
Občina Ajdovščina leži v jugozahodnem delu Slovenije, v Zgornji Vipavski dolini ob meji z Italijo. Občina je bila ustanovljena leta 1994, njena uprava zaposluje približno 50 oseb, sedež pa ima v mestu Ajdovščina s približno 7.000 prebivalci. Občina Ajdovščina je gospodarsko, izobraževalno in kulturno središče Vipavske doline. Konzorciju SRC-EDIH smo se pridružili, da bi s svojimi izkušnjami prispevali k digitalni preobrazbi ter da bi pridobili nove izkušnje na tem področju. V smeri digitalnega preoblikovanja javnih storitev bomo vzpostavili okrepljeno testno okolje za odločevalce. Center "vse na enem mestu" v prostorih Občine bo služil kot sistem za podporo odločanju za javne službe in druge občinske službe. Na voljo bodo tudi izobraževalne delavnice, predavanja ter razne demonstracije.
School of Advanced Social Studies (FUDŠ, partner)
Fakulteta za uporabne družbene študije (FUDŠ) je zasebna visokošolska ustanova, znana po svoji zavezanosti k raziskovanju in reševanju pomembnih družbenih izzivov. FUDŠ je med drugim močno usmerjen tudi v raziskovanje interakcij med posameznikom in tehnologijo, skozi prizmo psihofizičnih vplivov novih tehnologiji na uporabnike. V ta namen, smo na FUDŠ vzpostavili »Laboratorij za testiranje psihofizičnih reakcij uporabnikov«. V našem laboratorija nudimo dostop do naprednih tehnologij, s katerimi vam nudimo pomoč pri izboljševanju delovnih pogojev tako v javni upravi kot v gospodarstvu. Zagovarjamo namreč tezo, da je uspešnost digitalne transformacije v svoji osnovi odvisna tudi od načina uvajanja sprememb v poslovnem okolju. V okviru projekta SRC-EDIH naši strokovnjaki izvajajo izobraževanja, ki omogočajo odločevalcem in upravljalcem sprememb razviti kompetence potrebne za pravilno konceptualizacijo, načrtovanje, vpeljevanje in spremljanje procesa uvajanja spremembe v organizacijo. Prav tako izvajajo ocene realnega stanja delovnega okolja pred, med in po implementacijih digitalnih rešitev v delovno okolje. Nenazadnje odločevalce seznanjajo z novimi pristopi na področju psihosocialnega svetovanja in pomoči v kombinaciji z naprednimi tehnološkimi orodji.
Chamber of Commerce of Dolenjska and Bela Krajina (GZDBK, partner)
Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine (GZDBK) je prva pravno samostojna regijska zbornica v Sloveniji. V okviru projekta SRC-EDIH izvajamo izobraževanja na področju digitalnih veščin in tehnologij ter nudimo celovito in aktivno podporo pri povezovanju z domačimi in mednarodnimi partnerji. V okviru projekta prav tako podjetjem nudimo podporno okolje in svetovanje pri prijavi inovacij. Organiziramo tudi dogodke na katerih spodbujamo razvoj gospodarstva in omogočamo povezovanje ter mreženje. Podjetja in podjetnike spodbujamo k razvoju ter inovacijski naravnanosti podkrepljeno s transformacijo digitalnih rešitev in tehnologij.
RIC Bela Krajina (partner)
Razvojno informacijski center Bela krajina je javni zavod, ki skrbi za promocijo in pospeševanje turizma in podjetništva v Beli krajini. RIC Bela krajina deluje na področju spodbujanja dodatnih razvojnih nalog v razvojni regiji JV Slovenija - Bela krajina, spodbujanja razvoja gospodarstva, promocije, informiranja in svetovanja na področju podjetništva. V okviru projekta SRC-EDIH naši strokovnjaki izvajajo izobraževanja na temo umetne inteligence, naprednega digitalnega marketinga, avtomatizacije in digitalizacije prodajnih procesov, oblikovalskega razmišljanja. V sklopu projekta nudimo svetovanja o novem poslovnem modelu, podporo pri iskanju financerjev, finančno svetovanje za dostop do zasebnega ali javnega financiranja ter inkubacijo in podporo MSP ali start-upov za razvoj digitalnih pilotov.
Združenje delodajalcev Slovenije (pridružen partner)
Združenje delodajalcev Slovenije je prvo prostovoljno gospodarsko interesno združenje v Sloveniji, ki zastopa in ščiti interese delodajalcev že od leta 1994. V ZDS je danes povezanih preko 1.400 slovenskih podjetij, ki so panožno organizirani v 11 sekcij dejavnosti.
RRA GIZ – (pridružen partner)
Združenje regionalnih razvojnih agencij je bilo ustanovljeno junija 2002. Povezuje 12 slovenskih regionalnih razvojnih agencij, štiri med njimi delujejo kot mrežne regionalne agencije, ki nastopajo kot subjekti spodbujanja skladnega in trajnostnega razvoja na regionalni ravni. Združenje ima pomembno vlogo pri mednarodnem povezovanju. Čeprav ima večina agencij že v veliki meri razvite razvojne mehanizme in orodja, pa posamezne regije in njene razvojne ustanove v mednarodnem prostoru velikokrat ne dosegajo potrebnih velikostnih standardov. Zato smo povezani močnejši tako pri iskanju znanj in njihovi rabi v domačem prostoru kot pri prenašanju naših znanj v nova okolja.
RRA-ROD (pridružen partner)
Regionalna razvojna agencija ROD Ajdovščina (RRA-ROD) bo podprla Občino Ajdovščina pri vzpostavitvi enotne točke stika z javno upravo, zlasti za lokalna podjetja (mala in srednje velika podjetja, srednje velika podjetja ter začetnike).